Ấn phẩm văn phòng

Ấn phẩm văn phòng: gồm card visit, phong bì, kẹp file, hóa đơn, sổ tay tiêu đề thư, sách tạp chí, giấy note..